Registar besplatne pravne pomoći

K.S.

Datum prijave:
17.09.2018.

Spol:
Muško

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Husić Aida

Opština:
Zavidovići

Sektor:
Zapošljavanje

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
Prijava se odnosi na sprovođenje konkursne procedure i izbor kandidata po Javnom oglasu za popunu radnog mjesta namještenika u Kantonalnoj upravi Civilne zaštite ZE-DO kantona, objavljenom 14.07.2018.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.Prema ovom Javnom oglasu primao se jedan izvršilac na neodređeno vrijeme za radno mjesto “ viši referent za prikupljanje, sistematizaciju i distribuciju podataka (operativac u Operativnom centru CZ).Shodno ovom Javnom oglasu kandidat je pored opštih uslova predviđenih u članu 24.Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH trebao da ispunjava sljedeće uslove: 1.SSS, IV stepen, završena srednja elektrotehnička škola,VKV električar, Gimnazija ili srednja ekonomska škola 2.položen stručni Upravni ispit 3.položen ispit za radioamatera CEPT 1,RAK (Regulatorna agencija za komunikacije) 4.poznavanje rada na računaru 5.najmanje deset mjeseci radnog staža. Obzirom da sam ispunjavao sve tražene uslove ( izuzev položenog stručnog ispita jer nisam nikada radio u državnoj Službi) prijavio sam se na konkurs na vrijeme, dostavljajući svu traženu dokumentaciju i dokaze da sam zavšrio Elektrotehničku školu, kopiju dozvole za radio amatera CEPT 1 broj 14066 koja važi do 6.maja 2023.godine, diploma o završenom kursu za računare, te dokaz da imam više od 10 mjeseci radnog staža. Nakon isteklog roka za prijavu na Javni oglas, Komisija koju je imenovao direktor Kantonalne uprave Civilne zaštite ZE-DO kantona, je otvorila pristigle prijave. Od jednog od članova Komisije smo doznali da je na konkurs pristiglo osam prijava, od kojih je pet odmah odbačeno jer su bile nekompletne ili su dostavljene nakon roka predviđenog za njihovo podnošenje. Uz moju prijavu Komisija je otvorila još dvije prijave, jednu Arslana Žune koji je dostavio radioamatersku licencu koja je istekla I prijavu Ahmeda Pašanbegovića koji je umjesto licence dostavio potvrdu koju mu je izdao Radio klub Kakanj E73EKK u kojoj samo stoji da je pomenuta osoba radioamater bez dokaza o posjedovanju licence CEPT 1 ili CEPT 2. Prema informacijama kojima raspolazem Komisija je ovu prijavu htjela odbaciti ali se u rad Komisije uključio director Aličić koji je tražio da se pomenuta potvrda prihvati kao validna. Nakon izvršenog pritiska komisija je morala potpisati takav Zapisnik.Kako sam doznao od članova Komisije kasnije, jedino sam ja ispunjavao sve uvjete za prijem na radno mjesto u Operativnom centru. Nakon određenog vremena pozvan sam na usmnei razgovor kojem je osim direktora prisustvovala i sekretarica kantonalne Uprave I clan Komisije za prijem Zoran Martinović (Direktor Robnih rezervi ZE-DO kantona). Razgovor je prošao korektno I trajao je 8 minuta, što su prisutni obrazložili činjenicom da me poznaju I da su upoznati sa mojim radom u Civilnoj zaštiti. Naime, ja već nekoliko godina obnašam funkciju Komandira Službe za spašavanje na vodi I pod vodom ZE-DO kantona ( taj posao radim volonterski od 2009. godine) te me po tom osnovu poznaju u Kantonalnoj upravi.Moram napomenuti da sam na toj funkciji aktivno učestvovao u spašavanju ljudi i dobara tokom poplava 2014. godine.Inače za svoj angažman u raznim akcijama spašavanja koje je jedinica pod mojim vodstvom sprovela nagrađen sa Zlatnom značkom Kantonalnog štaba i Kantonalne uprave Civilne zaštite ZE-DO kantona. Obavještenjem broj 16-34-11983-23/18 od 11.09.2018.godine obavješten sam od strane Kantonalne uprave Civilne zaštite ZE-DO kantona da nisam primljen te da je na poziciju operativca primjen Pašanbegović Ahmed koji kako se navodi ispunj sve uslove oglasa.U obrazloženju ovog obavještenja opisana je samo procedura koja je provedena a da pri tome nije mi objašnjeno koji od uslova nisam ispunjavao iako je to bila obaveza po članu 22. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH. Inače, obratio sam se Regulatornoj agenciji za komunikacije sa molbom da dobijem uvid u dodijeljene certificate za radioamatere, kako bih provjerio da li kandidat Pašanbegović Ahmed ima licencu. Tamo mi je rečeno da se zvaničan I jedino validan spisak radioamatera nalazi na njihov web stranici, na kojoj sam pronaša spisak koji je ažuriran posljednji put 22.08.2018. godine. Na tom spisku, koji Vam šaljem u prilogu nema Pašanbegović Ahmda ni kao nosioca CEPT 2 ili CEPT 1 licence, koji su traženi po oglasu, dok se na istom nalazi moje ime. https://www.rak.ba/bos/index.php?uid=1269434515 Link na kojem se može preuzeti lista. Smatram da je na ovaj način director Džavid Aličić grubo prekršio procedure izbora namještenika propisanih Zakonom, izvršivši pritisak na Komisiju da se prihvati dokument koji nije validan odnosno koji nije dokaz da je kandidat Pašanbegović Ahmed radioamater I nosilac licence koju izdaje Regulatorna agencija za komunikacije. Na osnovu tog dokumenta director Aličić je odabrao tog kandidata tvrdeći da ispunjava sve uvjete iz oglasa kako je napisano u obavještenju. Sa druge strane direktor Aličić je propustio da meni da pojašnjenje zašto sam odbijen. Inače spornu potvrdu je izdao Radio klub Kakanj, sa čijim sam predsjednikom Kubat Hajrudinom obavio razgovor I koji mi je potvrdio da je izdao potvrdu u kojoj piše da je kandidat radioamater I da se može takmičiti.Na pitanje zašto je izdao potvrdu rekao da mu se kandidat Pašanbegović obratio sa zahtjevom, a da je potvrda izdata na osnovu činjenice da je ova osoba bila clan radio kluba ali da nema licencu. Kako sam po nacionalnosti Srbin, na konkurs sam se prijavio tako pri čemu director Aličić nije ispoštovao članove 4 I clan 20 stav 2 Zakona o namještenicima koji jasno propisuju da se kod izbora mora voditi računa o nacionalnoj pripadnosti. Trenutno po mojim saznanjima u Kantonalnoj upravi rade samo Bošnjaci. Želim da istaknem da sam demobilisani borac Armije BiH da sam sa 17 godina tačnije 1992.godine pristupio tadašnjoj Armiji odnosno Patriotskoj ligi o čemu sam takođe priložio dokaz. U Armiji sam bio do 1995.godine.Važno je da sam cijelo vrijeme rata bio u Centru veze I da sam veoma dobro upoznat sa sredstvima veze I ostalim što bi morao znati jedan operativac u Centru veze Civilne zaštite. Nezaposlen sam ozbiljan porodican čovjek koji živi sa suprugom I maloljetnim sinom. Za svu ostalu dokumentaciju stojim na raspolaganju.

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
Ovu prijavu nisam podnio nikome osim Antikorupcijskoj mreži u BiH –ACCOUNT. Žalbu na obavještenje koje sam dobio od Kantonalne uprave Civilne zaštite predaću u zadatom roku od osam dana.

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Za sada nisam imao prijetnji niti uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije.