Registar besplatne pravne pomoći

Online biblioteka

ZAKON O TRGOVINI RS 

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU FBIH

KRIVIČNI ZAKON BiH

ZAKON O ZAŠTITI LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU U INSTITUCIJAMA BIH

ZAKON O PRAVIMA, OBVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA PACIJENATA 

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BiH

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH STRANAKA

PRAVILNIK O INTERNOM PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE I ZAŠTITI OSOBA KOJE PRIJAVE KORUPCIJU, POVREDU INTEGRITETA ILI DRUGU NEPRAVILNOST U MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA BiH

PRAVILNIK O INTERNOM PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE I ZAŠTITI LICA KOJE PRIJAVI KORUPCIJU U MINISTARSTVU CIVILNIH POSLOVA BIH

SMJERNICE ZA IZRADU PLANOVA BORBE PROTIV KORUPCIJE U INSTITUCIJAMA SA JAVNIM OVLAŠTENJIMA BIH

STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2015 – 2019. I AKCIONI PLAN ZA PROVOĐENJE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2015 – 2019.

STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE (2009. – 2014.)

MIŠLJENJE O IZVJEŠTAJU O RADU AGENCIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE ZA 2015. GODINU

MONITORING PROVOĐENJA STRATEGIJE I AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2015-2019

IZVJEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE ZA 2015. GODINU