Registar besplatne pravne pomoći

 

Antikorupcijska mreža u BiH ‘ACCOUNT’ je pokrenula elektronski registar kao jedinstvenu informativnu bazu prijava slučajeva gdje postoje indicije za elemente djela korupcije. Registar će biti na raspolaganju organizacijama civilnog društva koje pružaju besplatnu pravnu pomoć licima koja žele prijaviti slučajeve korupciju posebno u vladinim institucijama i javnim kompanijama. Koristeći Registar, organizacije civilnog društva koje pružaju pravnu pomoć, na najbrži i najjednostavniji način mogu doći do potpunih podataka o svim registrovanim prijavama slučajeva korupcije u BiH. Pristup registru je dostupan putem korisničke šifre, koju će vam dodijeliti ACCOUNt na vaš zahtjev.
Sva lica zaposlena u državnim institucijama i agencijama mogu prijaviti koruptivna djela putem Obrasca za prijavu korupcije poštom, e-mailom ili lično na jednu od sljedećih adresa:

1.Pravni savjetnik Sarajevo:  Aida Husić, Tel: 061 911 231, E- mail: advokat-aidahusic@hotmail.com
2.Pravni savjetnik Sarajevo:Biljana Vokić
3.Pravni savjetnik Banja Luka: Nebojša Milanović, Tel: 065 880 277,E-mail: milanovicn@yahoo.com

Antikorupcijska mreža ‘ACCOUNT’ u Bosni i Hercegovini djeluje od 2012.godine, a kao inicijativu je realiziraju Centar za razvoj medija i analize (CRMA), kao nositelj, i Udruženje INFOHOUSE, kao glavni partner, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).